พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี บริษัทประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ 1/2564

>> วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานบริษัทประชารัฐรักษามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสุเมธ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ ห้องประชุมมงกุฎทอง ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และประชุมผ่านระบบVideo Conference ด้วยโปรแกรม zoom
>>ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำปี 2564 จำนวน 2 ประเด็น คือ
1. แผนการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร ด้านการแปรรูป ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้
– ด้านเกษตร มีแผนพัฒนาในพื้นที่ กลุ่มปลูกผักบ้านท่าแร่ อ.เมืองขอนแก่น กลุ่มปลูกผักบ้านห้วยเตย อ.ซำสูง กลุ่มปลูกผักบ้านไชยสอ อ.ชุมแพ กลุ่มปลูกผักบ้านนาหว้า อ.หนองเรือ กลุ่มปลูกผักบ้านห้วยซ้อ อ.ภูผาม่าน
– การแปรรูป มีแผนพัฒนาในพื้นที่ กลุ่มอาชีพแปรรูปผ้าฝ้าย อ.ชุมแพ กลุ่มทอผ้าบ้านดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านโนนชัย อ.ชุมแพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านเมืองเก่า อ.เวียงเก่า
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดงบัง อ.เขาสวนกวาง
– ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีแผนพัฒนาในพื้นที่ ชุมชนโคกน้ำเกลี้ยง อ.อุบลรัตน์ (เขื่อน/พระนอนใหญ่) ชุมชนผาน้ำเที่ยง อ.สีชมพู (ผาน้ำเที่ยง) ชุมชนศรีบุญเรือง อ.ชนบท (ถนนสายไหม) บ้านหนองบัวน้อย อ.พล (ไหม/โสกผีดิบ) บ้านวังผาดำ อ.ภูผาม่าน
2. การพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย 5 ร จังหวัดขอนแก่นต้องการพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีกรอบในการดำเนินงาน 3 ด้าน คือด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งด้านการเกษตร มีประเด็นสำคัญ คือการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ,อาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพ ตามแนวทาง Value Chain ส่งเสริมการแปรรูป,การตลาด และการเชื่อมโยงเครือข่ายประชารัฐข้ามจังหวัด
เน้นย้ำให้การดำเนินงานของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ควรดำเนินกิจกรรม/กิจการที่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อใช้สำหรับการบริหารของบริษัทฯ และเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ
>>ทั้งนี้ ที่ประชุมฯได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

—-ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—–

ภาพถ่าย (:) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ข่าว        (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)