พช.ขอนแก่น รับการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน แผ่นดิน พ.ศ. 2561

     🦖พช.ขอนแก่น รับการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน แผ่นดิน พ.ศ. 2561 🦖
     ⏰วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวจุฑาวรรณ ลาจันทึก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นผู้ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการขอเปิดการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 พื้นที่อำเภอเปือยน้อย โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย นางสาววีณา ศรีน้อย นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ นายณัฏฐกิตต์ คำอ่อน วิศวกรชำนาญการพิเศษ ภายใต้การกำกับดูแลของนายณฐวัฒน์ วรสาร วิศวกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
    🖋 ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่นในวันนี้ ได้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของนางวิรญา ปินะถา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ใช้แบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน สัดส่วน พื้นที่ 1:2 ดินร่วนปนทราย ปริมาตรดินขุด 795.58 ลบ.ม. จำนวนเงิน 18,381.64 บาท โดยการใช้กล้องสำรวจแบบประมวลผล (Total Station) วัดพิกัดขอบเขตตำแหน่งของบ่อและค่าระดับดิน เพื่อนำไปคำนวณหาปริมาตรดินขุดและถมดิน โดยได้รับความร่วมมือจาก นางสาวอาภร ดวงกันยา พัฒนาการอำเภอเปือยน้อย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และครัวเรือนต้นแบบ ในการประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลเอกสารและให้การต้อนรับ
   😷 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
   —-ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—–
   📷 ภาพถ่าย  (:)กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
   🖋 ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น
(Visited 1 times, 1 visits today)