พช.ขอนแก่น: ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น(โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด)

   ⏰วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น (โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด) กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและกำหนดรูปแบบวิธีการและเครื่องมือในการประเมินผล ณ
ห้องประชุมเสียงแคน (ชั้น2) ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น
   🖊ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อำเภอ รวมทั้งสิ้น 35 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจและกำหนดรูปแบบวิธีการและเครื่องมือในการประเมินผล
   😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง ตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัด ขอนแก่น
     —–ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—–
     📸 ภาพถ่าย 🙂) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
    🖊 ข่าว 🙂) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น
(Visited 1 times, 1 visits today)