>>พช.ขอนแก่น : ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” *กิจกรรม* : เอามื้อ สามัคคี “โคก หนอง นา พช.”

>>พช.ขอนแก่น : ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” *กิจกรรม* : เอามื้อ สามัคคี “โคก หนอง นา พช.”
>>วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม การพัฒนาชุมชน) ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” *กิจกรรม* : เอามื้อ สามัคคี “โคก หนอง นา พช.” โดยมีนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานเปิดงาน พบปะและให้แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม นางสาวสุพิชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ กล่าวรายงานและนำเรียนวัตถุประสงค์กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช.” ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครัวเรือนต้นแบบ ราษฎรในหมู่บ้านขามป้อม นพต. และ นพร. เข้าร่วมกิจกรรม ณ แปลงนางมูลทา ลีเขาสูง บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 10 บ้านขามป้อม ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
>>การดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรในสังกัด หน่วยงานภาคี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ครัวเรือนในหมู่บ้าน ตำบล ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดการพื้นที่ ดิน น้ำ ป่า ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การลงแปลงปลูกป่า 5 ระดับ ปลูกไม้มงคล ต้นอินทนิล ซึ่งดอกมีสีม่วง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และกิจกรรมในการเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และได้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช. ในฐานกิจกรรมต่างๆเช่น ฐานคันนาทองคำปลูกต้นไม้ ฐานคนรักษ์แม่ธรณี ฐานคนรักษ์น้ำ ปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินพังทลาย รวมทั้งดำเนินกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความสามัคคี
>> ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแพ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
—-ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
📷ภาพถ่าย (;) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ข่าว(:)กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)