พช.ขอนแก่น:ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

⏰ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่3/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
🖋ในการนี้นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงาน สารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางจงลักษณ์ อุดมศักดิื ผู้อำนวยกา่รกลุ่ม งานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการ พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้นำเสนอสรุปข้อมูลตามประเด็นตรวจราชการ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ตามประเด็นการตรวจราชการและนโยบายที่สำคัญของ กรมการพัฒนาชุมชน โดยที่ประชุมฯได้มีการจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยน ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เจอในพื้นที่ รวมถึงแนวทางการแก้ไขโดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่สำคัญในประเด็น ดังนี้
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (ไตรมาส 1 – 4)
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (เฉพาะงบลงทุน)
3. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล
4. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จังหวัดขอนแก่น
5. การสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
6. สร้างคุณค่าอาหารปลอดภัยผักไมซ์ (PHAK MICE) ขอนแก่น
😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
—-ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—–
📷ภาพถ่าย🖋ข่าว 🙂) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น
(Visited 1 times, 1 visits today)