พช. ขอนแก่น : ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง: จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง : จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด) ผ่านระบบ Zoom Webinar ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์กับการวางผัง ในรูปแบบการเสวนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้
⏩*ภาคเช้า* เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการฯครั้งที่ 1และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด เรื่อง แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
💎เสวนาในประเด็น” สถาน การณ์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้บริบทประเทศและกระแสโลก” โดยคุณสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) คุณชาญณรงค์ บุริสตระกุล (ประธานหอการค้า จังหวัดขอนแก่น) คุณมนตรี ดีมานพ (ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
💎นำเสนอ”แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ และ ผศ.ดร.นรชิต จิรสัทธรรม ประกอบด้วย 1)การวางผังนโยบายระดับภาค ตาม พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 2)สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) ศักยภาพ ปัญหา โอกาส และทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อ
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา โอกาส และทิศทางการพัฒนาภาค รายประเด็น
– ประเด็นที่ 1 ด้านกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
– ประเด็นที่ 2 ด้านคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน
– ประเด็นที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม
⏩*ภาคบ่าย* เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการฯครั้งที่ 2 เรื่อง “ภาพอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบการใช้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามประเด็น
– ประเด็นที่ 1 กรอบการใช้พื้นที่ด้านกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
– ประเด็นที่ 2 กรอบการใช้พื้นที่ด้านคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน
– ประเด็นที่ 3 กรอบการใช้พื้นที่ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม
—ขอนแก่น : เมืองหัตกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
ภาพถ่าย /ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)