พช.ขอนแก่น : ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯและการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ กิจกรรมย่อยที่ 3.3 จัดตั้งศูนย์แบ่งปัน 76 ตำบลต้นแบบ 

>>วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 6 การประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ กิจกรรมย่อยที่ 3.3 จัดตั้งศูนย์แบ่งปัน76 ตำบลต้นแบบ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ตัวแทนผู้นำการเปลี่ยนแปลง จาก 26 อำเภอ 27 ตำบล รวม 30 คน ณ ห้องประชุมเสียงแคน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้าง และ พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เพื่อจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน จำนวน 1 แห่ง ขยายผลสู่ 26 อำเภอ ตามคติพจน์”ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” ในการจัดกิจกรรมแบ่งปันอาหาร ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการผู้นำ การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และเพื่อการช่วยเหลือ แบ่งปันการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ให้กับชุมชน และผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบางในยามวิกฤตการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
3. เพื่อสร้างเครือข่ายและขยายผล ตามโครงการเสริมสร้าง และ พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด เพื่อจัดกิจกรรมแบ่งปัน การแปรรูปผลผลิต การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางและเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
5. จัดทำแผนปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ของศูนย์แบ่งปัน
>>ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการ ควบคุม การแพร่ของโรคติดต่อ อันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
—-ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
ภาพถ่าย (:) กลุ่มงานส่งเสริมฯ สพจ.ขอนแก่น
ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)