พช.ขอนแก่น : ร่วมรับชมการประชุมทบทวนการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด)  

>>วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุมทบทวนการบริหาร กำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
>>ในการนี้นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการ พัฒนาชุมชน นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับชมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งมอบหมายให้พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบ TV พช. เพื่อรับฟังการทบทวนการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงาน ในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การยกเลิกการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการภายใต้กลุ่มงาน(นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) ในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(จังหวัด)
2. การยกเลิกหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน โดยเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรอื่นที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้จังหวัดจัดทำสรุปการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการในประเด็นการยกเลิกระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงาน(นักวิชาการผู้ช่วยฯระดับชำนาญการ) และหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน(นบพ.) ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยจัดส่งสำเนาแบบสรุปการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการฯ ให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
—–ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—

ภาพ/ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)