พช.ขอนแก่น : ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ชั่้น 3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

>> เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ชั่้น 3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
>> ในการนี้นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสุริยา พรานไพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์และประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้
1. เพื่อติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการ และผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น
2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น
3. การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น
4. การติดตามหนี้ค้างชำระ และสรุปผลการติดตามหนี้ค้างชำระของคณะ ทำงานการช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท สตรีจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน 2564
5. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) และประกาศคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราวพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 3)
6. การพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้
1.) ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
2.) ประเภทเงินอุดหนุน จาก 26 อำเภอ จำนวน 43 โครงการ เป็นเงินจำนวน 2,887,252 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
7. ขอความเห็นชอบการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) และประกาศคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราวพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ 3) ในเดือนกรกฎาคม 2564 มีลูกหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอลดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้และขอพักชำระหนี้ จำนวน 2 กลุ่ม รวมยอดขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และขอพักชำระหนี้ รวมเป็นเงิน 224,019.13 บาท เสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบ เพื่อจักแจ้งให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
>> ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการ ควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

—–ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—–
📷ภาพถ่าย (:) กลุ่มงานประสานฯ สพจ.ขอนแก่น
ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)