พช.ขอนแก่น : ประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

>>วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ พร้อมด้วยนางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และนางสาวศิรินทร กะวะนิช ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม เลขานุการคณะกรรมการฯ ผ่านห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 3
🖋ในการนี้นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ แนะนำข้อมูลผลการประกวดการคัดเลือกคนกองทุนฯระดับจังหวัด จากนั้นเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯระดับจังหวัด ชี้แจงวัตถุประสงค์การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 12 ประจำปี 2564 และแนะนำคณะกรรมการ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ( Zoom Cloud Meeting) ณ.ห้องประชุมเสียงแคน (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
📌ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกนำเสนอผลการดำเนินงานคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น จังหวัดขอนแก่น 3 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2. ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
3. ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นกลุ่มอาชีพกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้าย บ้านหัวถนน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
💎ผู้ตรวจราชการกรม และคณะกรรมการฯ ได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงาน ตลอดจนให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้ ด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง
💎การประเมินคัดเลือกฯ ครั้งนี้ ได้เปลี่ยนจากลงพื้นที่เป็นการคัดเลือกฯ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ นำเสนอข้อมูลประกอบการบรรยาย (Power Point) การจัดทำสื่อผ่านเคลื่อนไหว (Clip Video) และการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการประเมินฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลงานเด่นที่ผ่านมา
…ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่….
📷ภาพ🖋กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)