พช.ขอนแก่น : ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

>>วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงนายเทียนชัย ฐิติโชติรัตนา บ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
>>โดยมี นายศักดิ์ดา ต้นคชสาร นายอำเภอชนบท เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับกล่าวน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พบปะและให้แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม นายยุทธพันธ์ ทองป้อง พัฒนาการอำเภอชนบท กล่าวรายงานและนำเรียนวัตถุประสงค์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครัวเรือนต้นแบบ ราษฎรในหมู่บ้านโนนข่า นพต. และ นพร. เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
>>นายอำเภอชนบท กล่าวถึงกิจกรรมในวันนี้ เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริต่าง ๆ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการ โดยวันนี้ถือเป็นจุด Kick off จุดแรก จุดเริ่มต้น ในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีของอำเภอชนบท และจะดำเนินการต่อเนื่องในแปลงอื่นๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม 2564) กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย 1.) กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปลูกต้นไม้มงคลอินทะนิล ปลูกต้นไม้ มะม่วง ทุเรียน ลำใย และปลูกสมุนไพร ขิ่ง ข่า ตะใคร้ 2.) กิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลา 3.) กิจกรรมจิตอาสาปลูกแฝกและห่มดิน 4.) กิจกรรมจิตอาสา ลงแขกดำนา
>>ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ อำเภอชนบทได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการ ควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
—-ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
📷ภาพถ่าย (;) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ข่าว(:)กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)