พช.ขอนแก่น : รุกหนัก ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่สนับสนุนการจัดเก็บ/บันทึกข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2564

>>วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางศิริพร พุทธิมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สนับสนุนการติดตั้งโปรแกรมการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564 แก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางมาลินี เมตตันตคุปต์ พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด เจ้าหน้าที่พัฒนา ชุมชนอำเภอ และอาสาสมัครจัดเก็บ/บันทึกข้อมูลฯ ให้การต้อนรับ นางศิริพร พุทธิมา ได้ให้การสนับสนุนและแนะนำการดาวน์โหลดและใช้งานโปรแกรมการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2564 และฝึกปฏิบัติการ ใช้งานจริง ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer) โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพกพา (Smart Phone)
>>ในการนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอและอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดทักษะการใช้งานโปรแกรมการจัดเก็บบันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ สร้างความเชื่อมั่น เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ให้ได้ข้อมูลฯ ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
ภาพ /ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD

(Visited 1 times, 1 visits today)