พช.ขอนแก่น : ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน)เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและ สนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>>วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการจัดส่งข้อสอบทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ กองอำนวยการสอบ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารระดับสูงกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติ
>>นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่ อ.ก.พ. กรมการพัฒนาชุมชน โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) มีประกาศลงวันที่ 19 เมษายน 2564 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกการประเมินความรู้ ความสามารถทางวิชาการโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบอัตนัย) และได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลฯ พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ซึ่งมีผู้ที่มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 636 คน ทั่วประเทศ
>>ในการนี้ นายรุจติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเยี่ยมชมและร่วมสังเกตุการณ์และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบได้แก่ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น , นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คุมสอบ นายศุภกิจ อยู่ร่มพฤกษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น และ พ.ต.ท. คูณฑัต วีระศักดิ์กุล หัวหน้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล คณะทำงานรับผิดชอบกระดาษคำตอบและข้อสอบ นางสาวศิริพร กาวะโล นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค นางปุญญาดา จันทร์เล็ก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการ นางอรอุมา พรหมดีสาร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวนภาพร กอชารี เจ้าพนักงาน ธุรการชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
>>การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน)ฯในครั้งนี้ทางสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น มีผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการประเมิน จำนวน 11 ราย เข้ารับการประเมินผลงาน ภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) จำนวน 9 ราย ขาดสอบจำนวน 2 ราย
>>ทั้งนี้ ในการสอบประเมินผลงานภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน)ในครั้งนี้ ทางสำนักงานพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—-
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)