พช.ขอนแก่น : เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

>>วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นการประชุมฯ ประกอบด้วย
1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ติดตามผลดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล”
4. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณ
5. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี
>>ในการนี้นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางปรีญาพัชญ์ เลิศฤทธิ์ชนินทร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวลัคณา แพงมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวจุฬาลักษณ์ ศรศักดา เจ้าพนักงานธุรการชำนายงาน เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย ข้อสั่งการ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องทำงานพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
>> ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการ ควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

—-ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่
ภาพถ่าย/ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)