พช.ขอนแก่น : ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2564

>>วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น (ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด) เป็นประธานการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2564 พร้อมผู้แทนสมาชิก ประกอบด้วย นายสมชาติ แสงดาว ข้าราชการบำนาญ นายเศรษฐวัฒน์ อุทรส พัฒนาการอำเภอกระนวน นางพรพิมล เทพาจันทรักษ์ พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ชัย และนายองอาจ อักษร นักวิชาการพัฒนา ชุมชนชำนาญการ ในนามตัวแทนกลุ่มสมาชิกดำเนินการประชุมสมาชิก ผ่านระบบ Zoom Could Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
>>โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมบทบาทตัวแทนสหกรณ์และผู้แทนสมาชิกในการเสริมสร้างความรู้งานสหกรณ์และความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิก และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ สอ.พช. ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย
1. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ และการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 – 2566 ดังนี้
– หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์
– นโยบายคณะกรรมการดำเนินการ สอ.พช. ชุดที่ 38
– รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์
– การให้บริการและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
– ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อปรับปรุงการให้บริการงานสหกรณ์
– เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 – 2566
2. กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ ในปี 2564 ได้สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น (นายจำเริญ แหวนเพ็ชร) ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนสมาชิก และสมาชิก สอ.พช. จังหวัดขอนแก่น มอบวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้ (หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ อาหารแห้ง และน้ำดื่ม) ให้กับผู้บริหารศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมแก่นเมือง (ชั้น 1 ) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
>> ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการ ควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)