พช.ขอนแก่น : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดขอนแก่น สังเกตการณ์โครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯแผนงานที่ 3 (วงเงิน 400,000 ล้านบาท) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ 2564

>>วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวลัคนา แพงมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวจุฑาวรรณ จันทรพิสิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 4 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดขอนแก่น นำโดย น.ส.อรุณี วินทะสมบัตร์ จพง.ป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายประสานงานการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4 เพื่อสังเกตุการณ์และติดตามผลการดำเนินโครงการตามพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ แผนงานที่ 3 (วงเงิน 400,000 ล้านบาท) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ 2564 พื้นที่แปลงนางหนูหยั่น เสมอใจ บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6
ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ดินร่วนปนทราย แบบมาตรฐานกรม สัดส่วน 1 :1 ขุดปรับพื้นที่ 1,424.212 ลบ.ม. จำนวนเงิน 33,800 บาท โดยมีนางจิตราภรณ์ ศรีอ่อน พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นพต. นพร.ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมให้ข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการฯ
📌ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 4 ได้เน้นย้ำการดำเนินโครงการนี้เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ทุกกิจกรรมล้วนมีความสำคัญยิ่ง ขอฝากให้พวกเราทุกคนได้ให้ความสำคัญ และเอาใจใส่เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการเกิดความคุ้มค่า เป็นธรรม โปร่งใส และงานสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป  พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมการนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน ประชาชนได้ประโยชน์ ปฏิบัติได้จริง การเตรียมเอกสารภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆทุกกระบวนงานสำเร็จ ผู้รับจ้างมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การใช้โดรนในกการถ่ายภาพมุมสูง และท้ายสุดได้กล่าวชื่นชมน้องๆ นพต. ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน ทุ่มเท และอยากให้มีการต่อสัญญาจ้าง นพต.ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อ เนื่องจากเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกฝนการทำงานในพื้นที่
>> ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านฝาง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการ ควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
—-ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—-
ภาพถ่าย : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ข่าว :กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนาโมเดล

(Visited 1 times, 1 visits today)