พช.ขอนแก่น: ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัคร และหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565

>>วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนัก/กอง ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
🖋ในการนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
📌กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้นำผลการดำเนินงานเสนอขอรับรางวัลในประเภทที่สอดคล้องกับแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับบริการที่ดีเพิ่มมากขึ้น เผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานราชการและร่วมฉลองครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ที่ประชุมมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย
– มอบนโยบายและแนวทางการสมัครและเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565
– ชี้แจงวัตถุประสงค์ การดำเนินงานเสนอขอรับรางวัลในประเภทที่สอดคล้องกับแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565
– แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โดยงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ที่เสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ได้แก่ สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้, ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล, เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล , เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
– Timeline การเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565
– 4-14 ก.พ. 65 ตรวจสอบข้อมูล สอบทานเอกสารกับหน่วยงานเจ้าของผลงาน
– 14 ก.พ.65 ส่งผลงานเข้าระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.ร.
– มี.ค.- พ.ค. 65 ตรวจผลงาน ตรวจประเมินจากเอกสารใบสมัคร(สำนักงาน ก.พ.ร.) และประกาศผลผ่านขั้นตอนที่ 1
– พ.ค.- ก.ค.65 ตรวจประเมินในพื้นที่ ตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 ในพื้นที่ปฏิบัติงาน (กรณีผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลระดับดีเด่น)
– ส.ค.65 พิจารณาตัดสิน และประกาศผลรางวัล
– ก.ย.65 เชิดชูเกียรติ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานมอบรางวัล

—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📷ภาพ🖋ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)