จังหวัดขอนแก่น : ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมการดำเนินการลงเสาเอกบ้านของครัวเรือนเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาลในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน” อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

📅วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่อำเภอหนองเรือ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการลงเสาเอกบ้านของครัวเรือนเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาลในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน” โดยมีนายกองตรี พิชัย วันตา นายอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยนางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ นางสุภาพร สายสุด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง นางอมรพันธ์ มูลแก้ว นายกอบต.หนองเรือ นายนิมิต ศรีหลง กำนันตำบลหนองเรือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทีมปฏิบัติการตำบล เจ้าหน้าที่ อบต. ทหารจาก ร.๘ ค่ายสีหราชเดโชชัย สมาชิกอาสารักษาดินแดน จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเรือ ได้ร่วมกันยกเสาเอก เสาโท บ้านนายรินทร์ วงษ์หนองหอย บ้านเลขที่ 56/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
🖋การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการ มีแนวทางขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศพจ.)ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการในพื้นที่ได้ตรวจสอบและเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook อำเภอหนองเรือ มีครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล ใน 5 มิติ จำนวน 1129 ครัวเรือน ดังนี้ (ด้านสุขภาพ 101 ครัวเรือน ด้านความเป็นอยู่ 71 ครัวเรือน ด้านการศึกษา จำนวน 562 ครัวเรือน ด้านรายได้ 456 ครัวเรือน และด้านการเข้าถึงบริการ ภาครัฐ จำนวน 1 ครัวเรือน ) การสร้างบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยครัวเรือนยากจนในวันนี้เป็นหนึ่งในกลไกการทำงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะแสวงหาช่องทางในการช่วยเหลือเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเรือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนจากกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 12,687 บาท และจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,687 บาท แต่เนื่องจากไม่มีงบประมาณจ้างแรงงาน จึงได้รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน ช่วยกันสร้างที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนให้มีสภาพแข็งแรง น่าอยู่ นำทีมจิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ทหารจาก ค่ายสีหราชเดโชชัย(ร.8)สมาชิกอาสารักษาดินแดน จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเรือ จำนวน 50 คน โดยในวันนี้ได้ร่วมกันยกเสาเอก เสาโท เพื่อเตรียมการสร้างบ้านให้มั่นคงถาวร และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไป

—ขอนแก่น: เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📸ภาพ: ทีมข่าว สพอ.หนองเรือ
📃ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)