พช.ขอนแก่น : ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นายวสันต์ ชิงชนะ) ตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและงามตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

📅วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ลงพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจน ครัวเรือน นายอู๋ ปะทังทาสา อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 45/1 บ้านหนองหญ้าลังกา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เป็นครัวเรือนประเภทสงเคราะห์ มีสมาชิกในครัวเรือน จำนวน 3 คน เป็นผู้พิการตาบอด 2 คน ในการลงพื้นที่ในวันนี้ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีประเด็นเน้นย้ำและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความขำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 โดยให้คำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูล ผู้บันทึกและจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับจำนวนครัวเรือน เมื่อจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูล ก่อนการรับรองข้อมูล
2.โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความช่วยเหลือทุกครัวเรือนภายใน 30 กันยายน 2565 ตามสภาพข้อปัญหาใน 3 ระดับ คือ อยู่รอด พอเพียง และเกิดความยั่งยืน โดยอาศัยกลไก ศจพ.อ.ในการบูรณาการความช่วยเหลือ และกลไก 7 ภาคีการพัฒนาร่วมแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรม
3.การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หากมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเต็มพื้นที่แล้วให้มีการขยายหรือรับสมัครสมาชิกเพิ่ม หรือเพิ่มวงเงินการออมเพิ่ม
🤵ในการนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวจุฑาวรรณ จันทรพิสิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ติดตามงาน โดยมีนางพรพิมล เทพาจันทรักษ์ พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ไชย และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงาน
—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📸ภาพ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
📃ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)