พช.ขอนแก่น : อธิบดี พช. มอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ อย่างยั่งยืน ในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และถ่ายทอดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🗓วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และถ่ายทอดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการนี้นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทั้ง 26 อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปัญหาอุปสรรคฯ


👨‍💼นายสมคิด จันทมฤก กล่าวว่า ในปี 2565 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มุ่งเน้น งาน งบ ระบบ คน โดยพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อขจัดความยากจนและสร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2565 โดยมีภารกิจสำคัญ ได้แก่ 1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการนำฐานข้อมูลTPMAP ไปจัดทำแผนครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้า 2. การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล 3. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และการส่งเสริมช่องทางการตลาด 4. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 5. การติดตามเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่อยู่ระหว่างชำระคืนเงินยืมตามสัญญา ปี 2564 6. การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 7. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยการสวมใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ 2 วัน และ 8. การพัฒนาระบบดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลทฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ อย่างยั่งยืน

ในการนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการทำงานตามตัวชี้วัดภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นหลักการทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ทำให้งานประสบความสำเร็จ จึงขอฝากพัฒนาการจังหวัดทุกท่านทำงาน เสมือนเราต้องนั่งนับเมล็ดข้าว ลงรายละเอียดทีละเมล็ด เพื่อสร้างความเข้าใจของเนื้องานให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป อธิบดี พช. กล่าว
—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📷ภาพ📃ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)