พช.ขอนแก่น ” ร่วมโครงการ “สร้างทีม สร้างสรรค์ ปันสุข กับ กอช.”

🗓วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางปรีญาพัชญ์ เลิศฤทธิ์ชนินทร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนายปรัชญา ชานนท์เมือง นักพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงาน กอช.ทั้ง 26 อำเภอ เข้าร่วมโครงการ”สร้างทีม สร้างสรรค์ ปันสุข กับ กอช.” โดยมีนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์)อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
🖋คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ขอนแก่น ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างทีม สร้างสรรค์ ปันสุข กับ กอช.” ให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายในจังหวัดขอนแก่น โดยใช้กลไกในการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติเพิ่มขึ้น ร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการเงินบำนาญ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทย และรองรับการการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติให้กับเจ้าหน้าที่ในทีมงาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ดังนี้
1. การออมแห่งชาติกับภารกิจบำนาญภาคสมัครใจ และวางแผนการเงินยามเกษียณกับ กอช. โดย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
2. เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการใช้แอปพลิเคชั่นและการรับสมัคร กอช.(ฝึกปฏิบัติ) โดยนางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง และคณะ

—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📷ภาพ📃ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)