🦖ขอนแก่น “รวมพลสุดยอดคน พช.” คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 (กลุ่มอำเภอที่ 3,4)🦖


🗓วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิจารณาการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้แก่ ปลัดจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เกษตรจังหวัดขอนแก่น ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น ประธานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด ประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ นางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจผลงานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลและเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้ารับรางวัล เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่หมู่บ้าน ตำบล กลุ่มองค์กรและผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยมีนายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน/กิจกรรมฯในการคัดสรรกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้มีการกำชับให้ผู้เข้าร่วมการคัดสรรฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


⏰ โดยในเวลา 09.00 น. คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ของกลุ่มอำเภอที่ 3 ณ บ้านวงษ์สว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานประกอบด้วย 1)หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัดได้แก่บ้านวงษ์สว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท 2) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นายอุดม ผาพิมพ์ (ชาย) หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอโคกโพธิ์ชัย และนางทองพูล สาดื้อ (หญิง) หมู่ที่ 9 ตำบลคุหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ 3)กลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด และ 4) ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จากนั้นคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมกิจกรรมภายในหมู่บ้าน การจัดนิทรรศการของกิจกรรม 4 กิจกรรม เพื่อประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนฯ
🧭จากนั้น เวลา 14.30 น. คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจผลงานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลและเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่หมู่บ้าน ตำบล กลุ่มองค์กรและผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ของกลุ่มอำเภอที่ 4 ณ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง 2)ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นายมนัด มุกดาหาร (ชาย) หมู่ที่ 9 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย และนางณีนุช เผ้าหอม (หญิง) หมู่ที่ 3 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ 3)กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 4 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ และ 4) ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ตำบลโคกสง่า อำเภอพล


🙍 โอกาสนี้ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ได้กล่าวในลงพื้นที่คัดสรรฯ ในครั้งนี้ว่า “กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และในปี 2549 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และโล่พระราชทานให้กับหมู่บ้านที่มีการพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และยึดหลักการพัฒนาชุมชน พ้นความยากจน และให้พสกนิกรร่วมสืบสานปณิธานตามรอยพระยุคลบาท “เศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่อง ยั่งยืน โดยจัดให้มีการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและเชิดชูเกียรติผู้นำ กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายและชุมชน ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสาธารณชน ซึ่งประกอบด้วย            1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”      2) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง  3) กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน และ 4) ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเข้ารับโล่รางวัล รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการกระทำความดีและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน และตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ทุกชุมชนดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรม ส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าเฝ้า ทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประเภทรางวัล 1)หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2)ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัล “สิงห์ทอง” 3)กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด : โล่รางวัล “สิงห์ทอง” 4) ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด : โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมคัดสรรฯ ทุกประเภท ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดระดับกลุ่มอำเภอ จะได้รับประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสต่อไป”
—-ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่–
📸ภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น
🖋ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)