🦖พช.ขอนแก่น : นายอำเภอพาชมผลสำเร็จ “โคก หนอง นา พช.” อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน🦖

  🗓วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางศิริพร พุทธิมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวณิรฌา รัตนมงคลถาวร นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอชุมแพ เพื่อติดตามผลความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” พร้อมถ่ายทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยมีนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ และนางสาวสุพิชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเครือข่ายโคกหนองนา อำเภอชุมแพ พาเยี่ยมชมความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of Life : HLM) พื้นที่ 3 ไร่ แปลงของนายแปลง นายอภิเชษฐ์ มาลาสี บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองไผ่ และแปลงขนาด 1 ไร่ ของนายทองตา – นางมูลทา ลีเขาสูง บ้านขามป้อม ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


🖋ในการติดตามผลสำเร็จของโครงการฯ ครั้งนี้ พบว่าทั้ง 2 แปลง ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการอย่างเต็มที่ ทั้งหนองน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มความจุ และคลองไส้ไก่ที่ทำหน้าที่ส่งและกระจายน้ำ สร้างความชุ่มชื่นในพื้นที่แปลงได้อย่างมีประโยชน์ นอกจากนั้น เจ้าของแปลงได้มีการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ของตนอย่างต่อเนื่อง โดยการเลี้ยงปลา ปลูกพืชหลายชนิด เช่น ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชผักสวนครัว โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้เริ่มออกดอก ออกผล สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งผลให้สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างรายได้แก่เจ้าของแปลง รวมถึงแบ่งปันผลผลิตแก่ญาติพี่น้องและกัลยามิตรของตนได้

🙇 โอกาสนี้ เจ้าของแปลง ได้กล่าวขอบคุณนายอำเภอชุมแพ และคณะฯ ที่ได้มาเยี่ยมเยือนสร้างกำลังใจ พร้อมกล่าวขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้มีโครงการดีๆ มาพัฒนาพื้นที่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้


🙎‍♀️ขณะที่ นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ ได้กล่าวชื่นชมพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” ระดับครัวเรือน ทั้งสองแปลง ให้เป็นแบบอย่างชุมชนอื่น โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการสร้างทางรอดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ก่อให้เกิดผลดีต่อพี่น้องประชาชนให้สามารถพึ่งตนเอง สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📸ภาพ🖋ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)