🦖พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุม จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี🦖

    🗓 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


🖋โดยที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรได้เข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ ชี้แจงประเด็นของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่อาจจะนำมาสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น


▶️ ทั้งนี้ให้จัดทำข้อมูลคำชี้แจงประเด็นในพื้นที่ที่อาจนำมาสู่การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
— ขอนแก่น: เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📸ภาพ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น
🖋ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)