พช. ขอนแก่น รับการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2565

📅 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ของเขตตรวจราชการที่ 12 โดยมีนายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการ ที่ 12 ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา ณ ห้องประชุมอำเภอเขาสวนกวาง และ ที่ทำการกลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล


🤵  ในการนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประกวดคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด  โดยการนำเสนอผลงาน และข้อมูลการดำเนินงาน จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น  ได้แก่ กลุ่มปลูกเห็ดในโรงเรือน บ้านส้มโฮง หมู่ที่ 1 ตำบล อำเภอพล
2) ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น  ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง
3) ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกลองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น  ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกลองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีอำเภอเขาสวนกวาง

🎗วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อีกทั้งเป็นการยกย่อง และเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่
😷ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการ ควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น
📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประสานเเละสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
#Change for good

(Visited 1 times, 1 visits today)