🦖พช.ขอนแก่น : ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2565 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น🦖

🗓วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีจังหวัดขอนแก่นกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายชัยณรงค์  กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนกล่าวต้อนรับ และนางสาวทิพย์ธิดา ทวิสุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอรวม ทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้ การจัดงานในรูปแบบ New Normal ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19


🖋กรมการพัฒนาชุมชน ได้เริ่มดำเนินงานพัฒนาสตรีในชนบททำภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยโดยยึดนโยบายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีให้มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัวชีวิตครอบครัวและการมีส่วนร่วมในสังคม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มสตรีขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดควบคู่กับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน เป็นชุมชนอยู่เย็น เป็นสุข มีวัตถุประสงค์ ดังนี้


1. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสตรีทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและพร้อมใจน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำรงชีวิตตนเองครอบครัว และชุมชนอย่างพอเพียงและมีความสุข
2. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในการรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเข้มแข็ง มั่นคง สมดุล และมีความสุข


💎ในการดำเนินงานได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีจังหวัดขอนแก่น จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาสตรีให้เข้มแข็ง และกิจกรรมหลักที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี (OTOP)
— ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📸ภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น
🖋ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)