พช.ขอนแก่น  : ร่วมกิจกรรมรวมพลังสตรีอำเภอบ้านฝาง สืบสาน สร้างสรรค์ แบ่งปันชุมชน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา


📅 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพนม  สิงห์สาย  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางจงลักษณ์  อุดมศักดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  ร่วมกิจกรรมรวมพลังสตรีอำเภอบ้านฝาง สืบสาน สร้างสรรค์ แบ่งปันชุมชน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านฝาง ร่วมกับองค์กรสตรีอำเภอบ้านฝาง โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน นางปรียานุช  ศรีภักดี  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบ้านฝาง กล่าวรายงาน  มีนายสมศักดิ์  คุณเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น, นางมุกดา พงษ์สมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น นางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอบ้านฝาง, นางวิภา เรืองประเสริฐกุล ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อำเภอภูเวียง,หัวหน้าส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ภาคเอกชน, ผู้นำชุมชน, ภาคีเครือข่าย องค์กรสตรี, อาสาสมัครและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านฝาง จำนวน 840 คน ร่วมกิจกรรมฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย


1. การมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน สตรีผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมและแม่ดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 21 คน
2. การเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์ไทยจากพื้นที่ทั้ง 7 ตำบล ในอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วย นายแบบ และนางแบบกิตติมศักดิ์ รวม 19 คน
3. การแสดงของสตรีตำบล
4. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP, กลุ่มอาชีพ, กลุ่มสัมมาชีพชุมชนและผลิตภัณฑ์จากโคก หนอง นา จำนวน 20 ร้าน ยอดจำหน่ายจำนวน 45,000 บาท
—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโถกแห่งผ้ามัดหมี่—
📸 ภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น
🧾 ข่าว  : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
#Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SE PtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)