พช.ขอนแก่น : ร่วมฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting วันสุดท้าย


📅วันที่ 21 กันยายน 2565 นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พบปะและแสดงความยินดีกับอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งให้แนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น แนะนำเกี่ยวกับหน่วยงาน และมอบหมายให้นายสิทธิศักดิ์ ศรีธนสุธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นพี่เลี้ยง กำกับดูแลการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก อุดมการณ์การเป็นอาสาสมัคร และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการทำงานกับชุมชน เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว อาสาพัฒนาจะต้องลงไปทำงานในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยเข้ารับการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2565 ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการฝึกอบรม โดยยึดหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting เป็นการฝึกอบรมวันสุดท้าย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนา (อสพ.) ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน อสพ. มอบภารกิจ และปิดการฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาพัฒนา จำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการทำงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ การส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากให้มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งานนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น อสพ. จึงต้องเป็นผู้มีอุดมการณ์และมีจิตอาสาไปปฏิบัติงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ และนับว่าจะเป็นหนึ่งในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ต่อไป
—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📷 ภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
📃 ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)