พช.ขอนแก่น : เปิดโครงการกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย กิจกรรมทดลองตลาด


📅วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพนม  สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย กิจกรรมทดลองตลาด พร้อมมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทดลองตลาด โดยมีนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน  และมีนางจงลักษณ์  อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้ประกอบการ  OTOP ที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ระดับจังหวัด จำนวน 10 กลุ่ม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม ณ บริเวณศาลาผูกเสี่ยวหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการในการสร้างกระบวนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ ต่อยอดและขยายผลการสร้างรายได้ด้วยกิจการอาหารปลอดภัย บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ในการส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มโอกาสทางการตลาดของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเครือข่ายธุรกิจชุมชนให้สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมและสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง เพิ่มรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข โดยได้ดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 10 กลุ่ม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผน โดยการออกแบบตราสินค้า การยกระดับออกแบบฉลากสินค้า สร้างแบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์ หรืออื่นๆตามความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์  มีการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ และจัดทำต้นแบบ ส่งมอบให้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อยกระดับคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ สามารถผลิตซ้ำ ในการยกระดับคุณภาพให้กับกลุ่มต่อไป


นายพนม  สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ ต่อยอด และขยายผลการสร้างรายได้ด้วยกิจการอาหารปลอดภัย  เพื่อให้มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันในตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างมั่นคง โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยดำเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับช่องทางการตลาด และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์ สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ร่วมใจกันพัฒนาชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน และสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนกับเศรษฐกิจฐานรากต่อไป
ในการจัดกิจกรรมทดลองตลาด มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการจำนวน 10 กลุ่ม จำนวนเงิน 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📷 ภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
📃 ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)