พช.ขอนแก่น : ประชุมเตรียมความพร้อมพื้นที่ โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ หลักสูตร “พัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121”


📅 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  นายพนม  สิงห์สาย  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วยนางจงลักษณ์  อุดมศักดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนางสาวศิริพร กาวะโล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ลงพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ในการประชุมเตรียมความพร้อมพื้นที่การฝึกปฏิบัติภาคสนามของผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ หลักสูตร “พัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121” ในพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางและซักซ้อมความเข้าใจในการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ หลักสูตร “พัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121” รวมถึงการมอบหมายภารกิจแก่พัฒนากรพี่เลี้ยงในการสอนงาน การให้ข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ การให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุนและเป็นผู้ริเริ่มสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน  เพื่อให้พัฒนากรน้องใหม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้นำการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมตามกระบวนการพัฒนาชุมชน  โดยมีนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ พร้อมด้วย นางสาวสุพิชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ และทีมงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแพ และทีมพัฒนากรพี่เลี้ยง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโนนเมือง ที่ว่าการอำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


🎭 ในการฝึกภาคสนามมีกำหนด 10 วัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก เรียนรู้งานพัฒนาชุมชนจากการปฏิบัติจริงขององค์กรประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน โดยยึดหลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชน อีกทั้งเพื่อให้มีความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ชุมชน และงานของกรมการพัฒนาชุมชน และเพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

—ขอนแก่น : ขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📷 ภาพ : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
🧾 ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทสการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)