ขอนแก่น : จัดพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง📅วันที่ 22  พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้นายพนม  สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” ระยะเวลา ๕  วัน ๔ คืน หลักสูตร ได้แก่ ๑) ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ  ๒) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ๓) ทฤษฎีบันได ๙ ขั้น สู่ความพอเพียง  ๔) หลักกสิกรรมธรรมชาติ
๕) ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ๖) กิจกรรมเอามื้อสามัคคี  ๗) หลักการออกแบบและการออกแบบ โคก หนอง นา เบื้องต้น และ ๘) การบริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ผ่านการฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 50 คน นายชัยณรงค์  กาญจะนะกันโห รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีนางพนิดา ทวีชีพ  พัฒนาการอำเภอบ้านไผ่ นายยุทธพันธ์ ทองป้อง พัฒนาการอำเภอชนบท นางพรพิมล เทพาจันทรักษ์ พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ไชย นางมาลินี เมตตันตคุปต์ พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด ร่วมแสดงความยินดีซึ่งกิจกรรมการฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้นำ แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และครัวเรือนต้นแบบในการเป็นผู้นำการพัฒนา (Change Leader) ที่อยู่ในชุมชน และนำการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ตลอดจนนำไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการ ณ. ศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน แปลงนายธัชชัย  อัคฮาด บ้านหนองแวงโอง หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม ผู้นำหมู่บ้าน แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และครัวเรือนต้นแบบ ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร ดังนี้
1.  บรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เรียนรู้ตำราบนดิน/เดินชมพื้นที่ภายในแปลง
3. ถอดรหัสพระมหาชนก
4. ปลูกฝังอุดมการณ์สร้างจิตวิญญาณ
5. บรรยายทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง
6 หลักกสิกรรมธรรมชาติ ประกอบด้วย นิยาม 5 ชีวิตในดิน ดินมีชีวิต/ เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช /การห่มดิน /ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง/การปลูกไม้ 5 ระดับ/ขั้นตอนการตรวจแปลง
7. แบ่งกลุ่มเข้าฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ( ฐานคนรักษ์น้ำ (ทำจุลินทรีย์บอล)  ฐานคันนาทองคำ (ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) ฐานคนรักแม่ธรณี (ห่มฟาง) และ ฐานทำแซนวิชปลา
8. บรรยายการสร้างแปลงจำลอง การจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
9.  ฝึกปฏิบัติการสร้างแปลงจำลอง (แบ่งกลุ่มสีฝึกปฏิบัติ)
10. บรรยายฐานเรียนรู้ 6 ฐาน พร้อมหลักปฏิบัติ (1. ฐานคนเอาถ่าน (เผาถ่าน) 2. ฐานปุ๋ยหมักชีวิภาพ (ปุ๋ย) 3. ฐานคนมีน้ำยา (น้ำยาล้างจาน) 4. ฐานสมุนไพร (สมุนไพรแช่เท้า) 5. ฐานคนรักษ์น้ำ 6. ฐานจุลินทรีย์)
11. ฝึกปฏิบัติการเอามื้อสามัคคี ( 1. ขุดคลองไส้ไก่ 2. หลุมขนมครก)
12.  หลักปฏิบัติการบริหารจัดการหาอยู่หากิน (หาอยู่หากินตามกลุ่มสี)
13. สรุปการฝึกปฏิบัติการเอามื้อ/หาอยูหากินการฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ผ่านการฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดขอนแก่น ได้รับความรู้และฝึกฝนทักษะในการเป็นผู้นำพัฒนา (Change Leader) ของชุมชน ที่มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน อันจะนำไปสู่การขยายผลขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพต่อไป

—ขอนแก่น  เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📷ภาพ  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
🧾 ข่าว  กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
** Change for Good**

(Visited 1 times, 1 visits today)