พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมทีมปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ครั้งที่ 1/2565


📅วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.นายพนม  สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติงานองค์ความรู้ที่ 2 ด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) วัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน วางแผนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ (Knonedge Management Process) ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ โดยมีนางศิริพรรณ  อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📷 ภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
🧾 ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)