พช. ขอนแก่น : จัดพิธีฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทุกวันพระตลอดปี 2565


📅วันที่  23 พฤศจิกายน 2565  เวลา 17.00 น. นายพนม  สิงห์สาย  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานพิธีฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมด้วยนางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ โดยมีพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ แสดงบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา และมีพระครูสุเมธธรรมสาร (เจ้าอาวาสวัดมรรคสำราญ เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต 3) พร้อมด้วยคณะสงฆ์ สามเณรภายในอาราม และอุบาสก อุบาสิกา คณะญาติธรรมชาวบ้านดอนหญ้านาง ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ คณะสงฆ์ สามเณรภายในอาราม อุบาสก อุบาสิกา  คณะญาติธรรมชาวบ้านดอนหญ้านางร่วมพิธีฯ ณ ศาลากิตติสารมงคล วัดมรรคสำราญ บ้านดอนหญ้านาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

“อุภินนมัตถจรกถา” เป็นบทพระธรรมเทศนาแสดงอรรถาธิบายพระบรมพุทโธวาทของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าด้วยความประพฤติให้สำเร็จประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือประโยชน์เพื่อตนและเพื่อผู้อื่น ด้วยการอบรมเจริญคุณธรรมสำคัญ 3 ประการให้มีพร้อมขึ้นในตน ได้แก่ “ศีล” คือการรักษากายวาจาให้เป็นปรกติเรียบร้อย “ปัญญา” คือความฉลาดรอบรู้ หรือความรู้ชัดในเหตุและผล และ “สุตะ” คือการศึกษาเล่าเรียน เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก


✨ ทั้งนี้ ธรรมะทั้ง 3 ประการ คือ ศีล ปัญญา และสุตะ นี้ ต่างอาศัยกันและกันเป็นไปจึงจะส่งผลสมบูรณ์ ให้ได้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้ทั้งสองสถาน ถ้าประชาชนสามารถเจริญธรรมะทั้ง 3 ประการให้พรั่งพร้อม ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่สังคมส่วนรวม ย่อมเป็นการฉลองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้สมดังพระราชปณิธานแห่งธรรมราชินี

—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📸 ภาพ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
🧾 ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)