จังหวัดขอนแก่น : ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น📅 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโต้น หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพ ตรวจรักษา ป้องกันโรค ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดี และเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


การออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ให้บริการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพร่างกายและป้องกันโรค รักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลพระยืน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระยืน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น ราม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ออกให้บริการประชาชน

🏛สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น โดยนายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ในครั้งนี้ โดยมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท แก่่เด็กยากจนด้อยโอกาส✨นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆของรัฐ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน ออกมาให้บริการและรับทราบสภาพปัญหาความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน มีกิจกรรมการบริการจากส่วนราชการทุกหน่วยงาน เช่น การให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมาย ด้านเกษตร การแจกจ่ายกล้าไม้ การออกโฉนดที่ดิน การให้บริการเสริมสวยตัดผมชายหญิง การแนะแนวการประกอบอาชีพ การรับสมัครงาน การรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ การให้คำปรึกษาด้านกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและประชาชน การให้คำปรึกษาด้านต่างๆ การให้คำปรึกษาด้านกองทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การแจกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มถุงยังชีพ การแจกเสื้อผ้าชุดนักเรียน เครื่องอุปโภคบริโภค และการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ OTOP ของพื้นที่ โดยมีประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการเป็นจำนวนมาก

—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📷 ภาพ : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
📃 ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)