พช.ขอนแก่น : ร่วมกิจกรรมรับการตรวจเยี่ยมและประเมินผลเชิงประจักษ์ โครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย


📅วันที่ 15 ธันวาคม 2565  ณ ศูนย์เรียนรู้ 19 พอเพียง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายพนม  สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วยนางกาญจนา รัตนเมกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมและต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกอำเภอนำร่องระดับจังหวัดที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ยอดเยี่ยม ในโอกาสลงพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง  นำโดยนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง และคณะฯ ประกอบด้วยพระพิพัฒน์ วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนเครือข่ายด้านการศาสนา นายคณิต ธนูธรรมเจริญ ผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคประชาชน นางสาวอรอุมา วรแสน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย  นายณัฐวุฒิ กุสุโมทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสารนิเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นายกฤษณะ พินิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย👨‍✈️โดยมี นายชาญชัย ศรศรีวิชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ ภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคี และชาวอำเภอเมืองขอนแก่นให้การต้อนรับ นำไหว้สักการะพระธาตุศิโรดม รับฟังความเป็นมาของเฮือนโบราณและความเชื่อมโยงของโครงการลำห้วยพระคือฯ กับเฮือนโบราณ ชมการแสดงรำวงมหาดไทย  เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากโครงการลำห้วยพระคือ สายน้ำแห่งชีวิต ฟื้นเศรษฐกิจชุมชน และนำลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ 19 พอเพียง พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการ “โครงการลำห้วยพระคือ สายน้ำแห่งชีวิต ฟื้นเศรษฐกิจชุมชน”


🎇โครงการลำห้วยพระคือ สายน้ำแห่งชีวิต ฟื้นเศรษฐกิจชุมชน  ดำเนินการโดยมุ่งหมายให้ลำห้วยพระคือกลับมาเป็นสายน้ำสร้างชีวิตและฟื้นฟูเศรษฐกิจความเป็นอยู่และสุขภาวะที่ดีของชุมชนในอนาคต ด้วยการปรับปรุงแหล่งน้ำ บำบัดน้ำเสียตามศาสตร์พระราชา กำจัดผักตบชวา ปลูกพืชผักปลอดสารเคมี แก้ไขปัญหาการระบายน้ำในฤดูฝน รองรับภัยพิบัติ บริหารจัดการน้ำให้ใช้อย่างคุ้มค่า  ยกระดับจัดการขยะสู่สังคม Zero Waste ส่งเสริมให้คนในชุมชนและภาคีเครือข่ายได้ร่วมมือกันปฏิบัตินี้ เป็นวิถีชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์


🎭 จังหวัดขอนแก่น มีหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับกิจกรรรมทั้ง 8 กิจกรรม ในโครงการ ได้เข้ามาเป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2566 ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไป จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำในลำห้วยพระคือและลำน้ำสาขา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบายน้ำในเขตเมืองช่วงฤดูฝน  และมีการพัฒนาปรับปรุงลำห้วยพระคือทั้งในเรื่องคุณภาพน้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาแหล่งเพาะปลูกเพื่อผลิตอาหาร  และกำหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDz) ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


✨ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ (๑) ศูนย์เรียนรู้ ๑๙ พอเพียง เป็นพื้นที่ฐานเรียนรู้ พื้นที่ในการประกอบอาชีพ ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายของภาคส่วนราชการ เป็นสถานที่รวมใจของประชาชนตำบลพระลับ ในการอนุรักษ์ หวงแหนพื้นที่ เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้เป็นแหล่งเพาะปลูกของครัวเรือนยากจน ที่ไม่มีที่ดินเพาะปลูกมาใช้พื้นที่ได้ (๒) ลำห้วยพระคือเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการเพราะปลูก  การประมงพื้นบ้านของชุมชนโดยรอบลำห้วย (๓) ลำห้วยพระคือและหนองเลิงเปือย เป็นแก้มลิงในการรับน้ำที่มีปริมาณมากช่วงหน้าฝน และเป็นคลองระบายน้ำจากพื้นที่เขตเมืองลงสู่ลำน้ำชี  ป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเมือง  โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด (4) ขยายผลโครงการมีภาคีเครือข่ายนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลง ในการดำเนินโครงการครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอ 18 ตำบล จำนวน 2,000 คน (5) ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการ (6) ชุมชนริมห้วยพระคือมีการจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสม และ (7) ตำบลพระลับทุกหมู่บ้านมีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง
🌻คณะฯ ได้เยี่ยมชมการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสาร  ชมการสาธิตการทำกระถางจากฟางข้าว ทำปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา การทำธนาคารขยะ ฌาปนกิจขยะ ชมการนำเสนอลำห้วยพระคือและหนองเลิงเปือย เป็นแก้มลิงในการรับน้ำที่มีปริมาณมากช่วงหน้าฝน และเป็นคลองระบายน้ำจากพื้นที่เขตเมืองลงสู่ลำน้ำชี  ป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเมือง ชมกิจกรรมบำบัดน้ำเสียด้วยผักตบชวาและลูกบอลจุลินทรีย์ กิจกรรมบ้านนี้รักษ์น้ำ กิจกรรมบ่อบำบัดน้ำเสียแหลมผักเบี้ยที่หนองเลิงเปือย กิจกรรมส่งเสริมการตลาดจำหน่วยผลผลิตของชุมชน  จากนั้นคณะฯได้เดินทางไปยังวัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น กราบนมัสการพระธรรมดิลก (สมานสุเมโธป.ธ.9, ปร.ด., ศน.ด.,ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 5) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ รับฟังการนำเสนอข้อมูลการปลูกผักสวนครัว ปลูกเห็ด ปลูกไม้ผลตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายส่วนหนึ่งของโครงการลำห้วยพระคือ สายน้ำแห่งชีวิต เยี่ยมชมกิจกรรมกิจกรรมปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักให้กัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก“บวร” เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัว โรงเห็ด แปลงไม้ผลตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายส่วนหนึ่งของโครงการลำห้วยพระคือ สายน้ำแห่งชีวิต📌ทั้งนี้ อำเภอเมืองขอนแก่น จะยังคงบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายในการสืบสานและต่อยอดการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “โครงการลำห้วยพระคือสายน้ำแห่งชีวิต  ฟื้นเศรษฐกิจชุมชน” ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด โดยน้อมนำหลักการทรงงานและพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองขอนแก่น อย่างยั่งยืนต่อไป


—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📷ภาพ🧾ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น
#130ปีกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุข
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nurition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)