จังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00น. ที่โรงเรียนผาน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพตรวจรักษา ป้องกันโรค ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีและเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมดังนี้

 1. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ได้รับความร่วมมือจากแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร สาธารณสุข จากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลขอนแก่น ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจพิเศษ อุลตร้าซาวด์คัดกรองมะเร็งเต้านม ส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลระดับสูง
 2. ให้บริการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน แนะนำการออกกำลังกาย
 3. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
 4. หน่วยทันตกรรมพระราชทานโรงพยาบาลสีชมพู ให้บริการตรวจรักษาฟัน ถอนฟัน
 5. หน่วยกายภาพบำบัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ให้การตรวจและรักษาด้านกายภาพ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มงานแพทย์แผนไทยให้บริการตรวจรักษาแพทย์แผนไทย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่วนราชการหน่วยงานต่างๆของรัฐ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน ออกมาให้บริการและรับทราบสภาพปัญหาความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ดังนี้

 1. การให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมาย
 2. ด้านการเกษตร การแจกจ่ายกล้าไม้ การให้คำปรึกษาด้านกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและประชาชน
 3. การออกโฉนดที่ดิน
 4. การให้บริการเสริมสวยตัดผมชายหญิง
 5. การแนะแนวการประกอบอาชีพ
 6. การรับสมัครงาน การรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
 7. การให้คำปรึกษาด้านกองทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 8. การแจกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มถุงยังชีพ การแจกเสื้อผ้าชุดนักเรียน เครื่องอุปโภคบริโภค
 9. การจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ OTOP ของพื้นที่

ในการนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มงานประสานฯ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ในครั้งนี้ โดยมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท แก่เด็กยากจนด้อยโอกาส

—ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—
📷 ภาพ ข่าว : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SDGsforAll
#KBO
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#ChangeforGood
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)