พช.ขอนแก่น : ร่วมศึกษาดูงานโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาดูงานโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญ ที่ต้องเร่งรัดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด และได้เล็งเห็นว่าการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นผลงานการดำเนินการของอำเภอชนบท มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัลการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับประเทศ สามารถที่จะเป็นตัวอย่าง แนวทางให้อำเภอหรือพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน อื่น ๆ ในจังหวัดขอนแก่นใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโครงสร้างระบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้

ในการนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนทเศการพัฒนาชุมชน และนางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

#WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nurition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD

(Visited 1 times, 1 visits today)