แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ปี2555-2559
แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
ผลการทบทวนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)