โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น

บุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ฝ่ายอำนวยการ

(Visited 8 times, 1 visits today)