โครงสร้าง/บุคลากร

พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น

นายพนม สิงห์สาย

พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น

นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายประดิษฐ์ นัดทะยาย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายสำเร็จ คำโหลน

พัฒนาการอำเภอน้ำพอง

นางสาวสุพิชา สอนบุญลา

พัฒนาการอำเภอชุมแพ

นางพนิดา ทวีชีพ

พัฒนาการอำเภอบ้านไผ่

นางสาวมาลิณีย์ แข้โส

พัฒนาการอำเภอพล

นายเศรษฐวัฒน์ อุทรส

พัฒนาการอำเภอกระนวน

นายสุพจน์ ปัญญาแก้ว

พัฒนาการอำเภอภูเวียง

นายยุทธพันธ์ ทองป้อง

พัฒนาการอำเภอชนบท

นายปลวัชร วรรณจงคำ

พัฒนาการอำเภอแวงใหญ่

นางกาญจนา รัตนเมกุล

พัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น

นางธัญสินี แก้วศิริ

พัฒนาการอำเภอภูเวียง

นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์

พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี

นายวินัย รัญดร

พัฒนาการอำเภอหนองสองห้อง

นางจันทรนันท์ สุดจริง

พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง

นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา

พัฒนาการอำเภอหนองเรือ

นางมาลินี เมตตันตคุปต์

พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด

นางอุไร พิทยกิตติวงศ์

พัฒนาการอำเภอโนนศิลา

นางสาวพัชรา วงศ์สุวรรณ

พัฒนาการอำเภออุบลรัตน์

นายรังสรรค์ เชื้อสาวะถี

พัฒนาการอำเภอหนองนาคำ

นางสาวพิสมัย สุพะกำ

พัฒนาการอำเภอพระยืน

นางวิรงรอง คำสอนพันธ์

พัฒนาการอำเภอแวงน้อย

นางจิตราภรณ์ ศรีอ่อน

พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง

นางวิไลลักษณ์ ภักดีนวล

พัฒนาการอำเภอภูผาม่าน

นางพรพิมล เทพาจันทรักษ์

พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ไชย

นางอาภร ดวงกันยา

พัฒนาการอำเภอเปือยน้อย

นางลำดวน จำนงค์กิจ

พัฒนาการอำเภอซำสูง

นางสาวณฐมน ศรีอาจ

พัฒนาการอำเภอเวียงเก่า

เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางยุภาพร ทีบุตร

นว.พช.ชำนาญการ(ผช.ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ)

นางสาวลัคณา แพงมา

นว.พช.ชำนาญการ(ผช.ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางปรีญาพัชญ์ เลิศฤทธิ์ชนินทร

นว.พช.ชำนาญการ(ผช.ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ)

นายสุริยา พรานไพร

นว.พช.ชำนาญการ

นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ

นว.พช.ชำนาญการ(ผช.ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ)

นายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น

นว.พช.ชำนาญการ(ผช.ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)

นางจิตติพร ศรีบุญเรือง

นว.พช.ชำนาญการ(ผช.ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ)

นางสาวศิริพร กาวะโล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววาสนา อังวะ

นว.พช.ชำนาญการ

น.ส.จุฑาวรรณ จันทรพิสิษฐ์

นว.พช.ชำนาญการ

นางศิริพร พุทธิมา

นว.พช.ชำนาญการ

นางอรอุมา พรหมดีสาร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอุไรพร ถิ่นวิมล

นว.พช.ชำนาญการ

นางปุญญาดา จันทร์เล็ก

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวนภาพร กอชารี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรศักดา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายตันติกร ศรีมนตรี

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวณิชาดา เพ็งนวม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสุชา สิริจัทร์ชื่น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวอัญชนา โคตรมณีทวีทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเสาวนีย์ เบ้ามูลตรี

พนักงานพิมพ์

นางสาววรัญญา พรมโสภา

นักวิชาการเงินและบัญชี(กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

นางสาววนิดา แก้วคร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

นางสาววรัญญา โกฎิรักษ์

นักจัดการงานทั่วไป(กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

นายเจษฎากร ยศเตียนเทียน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายศักดิ์ดา ศิริสมบัติ

พนักงานขับรถ

(Visited 8 times, 1 visits today)