โครงสร้าง/บุคลากร

พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร

พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น

นางจิรภา เชื้อดวงผุย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายประดิษฐ์ นัดทะยาย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายสำเร็จ คำโหลน

พัฒนาการอำเภอน้ำพอง

นางจิรภา เชื้อดวงผุย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางจิรภา เชื้อดวงผุย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางจิรภา เชื้อดวงผุย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายเศรษฐวัฒน์ อุทรส

พัฒนาการอำเภอกระนวน

นายสำเร็จ คำโหลน

พัฒนาการอำเภอน้ำพอง

นายสำเร็จ คำโหลน

พัฒนาการอำเภอน้ำพอง

นายสำเร็จ คำโหลน

พัฒนาการอำเภอน้ำพอง

นางกาญจนา รัตนเมกุล

พัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น

นายสำเร็จ คำโหลน

พัฒนาการอำเภอน้ำพอง

นายสำเร็จ คำโหลน

พัฒนาการอำเภอน้ำพอง

นายสำเร็จ คำโหลน

พัฒนาการอำเภอน้ำพอง

(Visited 8 times, 1 visits today)