โครงสร้าง/บุคลากร

พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น

นายพนม สิงห์สาย

พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น

นางกาญจนา รัตนเมกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายประดิษฐ์ นัดทะยาย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางจันทรนันท์ สุดจริง

พัฒนาการอำเภอน้ำพอง

นางสาวสุพิชา สอนบุญลา

พัฒนาการอำเภอชุมแพ

นางพนิดา ทวีชีพ

พัฒนาการอำเภอบ้านไผ่

นางสาวมาลิณีย์ แข้โส

พัฒนาการอำเภอพล

นายเศรษฐวัฒน์ อุทรส

พัฒนาการอำเภอกระนวน

นางสาววาสนา แก้วนา

พัฒนาการอำเภอภูเวียง

นายยุทธพันธ์ ทองป้อง

พัฒนาการอำเภอชนบท

นายปลวัชร วรรณจงคำ

พัฒนาการอำเภอแวงใหญ่

นางจันทิรา นัดทะยาย

พัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น

นางธัญสินี แก้วศิริ

พัฒนาการอำเภอภูเวียง

นางจิตราภรณ์ ศรีอ่อน

พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี

นายวินัย รัญดร

พัฒนาการอำเภอหนองสองห้อง

นาสาวณฐมน ศรีอาจ

พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง

นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา

พัฒนาการอำเภอหนองเรือ

นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ

พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด

นางอุไร พิทยกิตติวงศ์

พัฒนาการอำเภอโนนศิลา

นางสาวอุบล โชติชัย

พัฒนาการอำเภออุบลรัตน์

นายรังสรรค์ เชื้อสาวะถี

พัฒนาการอำเภอหนองนาคำ

นางสาวพิสมัย สุพะกำ

พัฒนาการอำเภอพระยืน

นางวิรงรอง คำสอนพันธ์

พัฒนาการอำเภอแวงน้อย

นางปิยะดา สิงห์สาย

พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง

นางวิไลลักษณ์ ภักดีนวล

พัฒนาการอำเภอภูผาม่าน

นางพรพิมล เทพาจันทรักษ์

พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ไชย

นางสาวอาภร ดวงกันยา

พัฒนาการอำเภอเปือยน้อย

นางลำดวน จำนงค์กิจ

พัฒนาการอำเภอซำสูง

เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางอุไรพร ถิ่นวิมล

นว.พช.ชำนาญการ

นางกาญจนา แสนสูง

นว.พช.ชำนาญการ(ผช.ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางศิริพร พุทธิมา

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวศิริพร กาวะโล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวกมลรัตน์ สุขสนิท

นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์

นว.พช.ชำนาญการ

นางอรอุมา พรหมดีสาร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายตันติกร ศรีมนตรี

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายอัฏฐชัย อันมาก

นว.พช.ปฏิบัติการ

นางสาวนภาพร กอชารี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรศักดา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณิชาดา เพ็งนวม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวอัญชนา โคตรมณีทวีทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเสาวนีย์ เบ้ามูลตรี

พนักงานพิมพ์

นางสาวศรัณย์พร บุตรโพธิ์

พนักงานพิมพ์

นางสาววรัญญา พรมโสภา

นักวิชาการเงินและบัญชี(กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

นางสาววนิดา แก้วคร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

นางสาววรัญญา โกฎิรักษ์

นักจัดการงานทั่วไป(กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

นายเจษฎากร ยศเตียนเทียน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายศักดา ศิริสมบัติ

พนักงานขับรถ

(Visited 8 times, 1 visits today)