พช.ขอนแก่น:ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

11 มิถุนายน 2564 /

16:11 น.