🦖พช.ขอนแก่น : ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2565 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น และทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 🦖

25 มิถุนายน 2565 /

17:43 น.