💠พช.ขอนแก่น : ติดตามการขับเคลื่อนงานนโยบายที่สำคัญของจังหวัดและการดำเนินโครงการตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ณ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น💠

16 มกราคม 2564 /

19:20 น.

💠 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญจากกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) กับผู้ว่าราชการจังหวัด 💠

14 มกราคม 2564 /

13:23 น.

💠พช.ขอนแก่น : ติดตามดำเนินงานเขาเยี่ยมชมแปลงผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food bank) ณ บ้านหนองบัวน้อย ม.4 ตำบลสระแก้ว และเยี่ยมครัวเรือนยากจนตามโครการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น และโครงการปิดทองหลังพระ แปลงผักปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านเปือยน้อย ม.2 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย💠

13 มกราคม 2564 /

21:28 น.

💠นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายศรัทธา  คชพลายุกต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  นางจันทรียา  คชพลายุกต์ รองนายกเหล่ากาชาด นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร  ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม มอบบ้านต้นแบบ ความสัมพันธ์ ไทย-จีน ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ร่วมกับ Mr.Liao Junyun(นายเหลี้ยว  จวิ้นหยุน)  กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น Mr.Zhang  Zhiwen (นายจางจื้อเหวิน) กงสุลฝ่ายพาณิชย์ และMiss.Shi Yutong (นางสาวซือ หยู่ถง)เลขากงสุลใหญ่  มอบบ้านครัวเรือนต้นแบบนางบุญส่ง กระจ่างโพธิ์ บ้านเลขที่ ๒๙/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐  บาท 💠

13 มกราคม 2564 /

20:44 น.

💠 พช.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จากห้อง War Room ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน💠

13 มกราคม 2564 /

20:09 น.