พช.ขอนแก่น : ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้ชื่องาน “มหาสารคาม และกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์”

17 กันยายน 2564 /

09:21 น.

พช.ขอนแก่น : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดขอนแก่น สังเกตการณ์โครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯแผนงานที่ 3 (วงเงิน 400,000 ล้านบาท) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ 2564

10 กันยายน 2564 /

16:20 น.

พช.ขอนแก่น : ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน)เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและ สนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

08 กันยายน 2564 /

16:08 น.