ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ(อกส.อ.) ครั้งที่ 2/2564 และรับการติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น

11 June 2021 /

16:28 น.