🦏อำเภอบ้านแฮด : ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น (นางกรรณิกา กองฉลาด) ลงพื้นที่อำเภอบ้านแฮด มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

04 October 2022 /

19:28 น.

อำเภอหนองเรือ ใช้งบกองทุนแก้จน คนหนองเรือ ช่วยเหลือ แบ่งปัน เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้ยุทธศาสตร์ "แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน" โดยทีมปฏิบัติการแก้จนตำบลบ้านกง

04 October 2022 /

15:29 น.