🔸️อำเภอเมืองขอนแก่น : เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” โดยทีมปฏิบัติการฯ ตำบลหนองตูม

20 May 2022 /

17:47 น.