แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรค 1 (2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย

29 เมษายน 2564 /

10:37 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้า การลงทุนสินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัด กิจกรรมจัดแสดงและจหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 เมษายน 2564 /

10:43 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตลาดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตลาดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 สิงหาคม 2563 /

14:35 น. /

ดาวน์โหลด