– ร่าง – ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ผ้าไทย จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น

28 มิถุนายน 2564 /

16:11 น. /

ดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรค 1 (2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย

29 เมษายน 2564 /

10:37 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้า การลงทุนสินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัด กิจกรรมจัดแสดงและจหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 เมษายน 2564 /

10:43 น. /

ดาวน์โหลด