“บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นกับพัฒนาการอำเภอ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)

21 มิถุนายน 2565 /

13:59 น. /

ดาวน์โหลด