ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.)รุ่นที่ 74

23 สิงหาคม 2565 /

17:33 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ 74

15 สิงหาคม 2565 /

14:23 น. /

ดาวน์โหลด

“บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นกับพัฒนาการอำเภอ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)

21 มิถุนายน 2565 /

13:59 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด”และ”งดรับ งดให้” ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์์No Gift Policy) ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

21 มีนาคม 2565 /

16:32 น. /

ดาวน์โหลด