News and Event

นายธีระเชษฐ สอนปะละ

พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

Provincial Community Development Office of Khon Kaen

Community Development Department

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔"

One Tambon One Product

District Community Development Office News