คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

 ตัวอย่าง PPT นำเสนอรายครัวเรือน

ป้ายลงพื้นที่ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

 วันที่ 27 กันยายน 2562
 POWER POINT ประชุมคู่เสี่ยว
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ปลัดจังหวัดขอนแก่น
พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น
      ฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนปรับปรุง
      หนังสือเชิญประชุมคู๋เสี่ยว KICK OFF
      คำสั่งข้าราชการ คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

( รายชื่อแยกรายอำเภอ )

 กลุ่มอำเภอที่ 1  กลุ่มอำเภอที่ 2  กลุ่มอำเภอที่ 3  กลุ่มอำเภอที่ 4
 อำเภอเมืองขอนแก่น  อำเภอชุมแพ  อำเภอชนบท  อำเภอพล
 อำเภอน้ำพอง  อำเภอหนองเรือ  อำเภอบ้านไผ่  อำเภอหนองสองห้อง
 อำเภอเขาสวนกวาง  อำเภอสีชมพู  อำเภอมัญจาคีรี  อำเภอโนนศิลา
 อำเภอกระนวน  อำเภอภูเวียง  อำเภอพระยืน  อำเภอแวงน้อย
 อำเภอบ้านฝาง  อำเภอหนองนาคำ  อำเภอบ้านแฮด  อำเภอแวงใหญ่
 อำเภออุบลรัตน์  อำเภอภูผาม่าน  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  อำเภอเปือยน้อย
 อำเภอซำสูง  อำเภอเวียงเก่า

 

 วันที่ 1 สิงหาคม 2562
 POWER POINT กรณีศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาความยากจนเมืองจีน  (ท่านปลัดจังหวัดขอนแก่น)

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562  เวลา 09.30  น.  ณ ห้องประชุมเสียงแคน  

โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น
 

ชุด Power Point นำเสนอคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนฯ 

 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ
 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
 แบบรายงานจับคู่เสี่ยว
 แบบรายงานความผลการขับเคลื่อนโครงการ ทุกวันที่ 15 ของเดือน
 สมุด Family Folder บันทึกข้อมูลครัวเรือนยากจน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4 (ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก  0019/7801  ลงวันที่  24   มีนาคม 2563)

(Visited 1 times, 1 visits today)