🔸️ อำเภอเมืองขอนแก่น : เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมบ้าน ตำบลบ้านทุ่ม🔸️

29 กันยายน 2565 /

16:18 น.

🔺อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น : เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน🔺

27 กันยายน 2565 /

14:48 น.

🌊พช.อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น : ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ(ศจพ.อ.)ครั้งที่ 5/2565🌊

27 กันยายน 2565 /

14:42 น.

🦏อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : ทีมพี่เลี้ยง ทีมที่ 9 ศจพ.อ.บ้านแฮด ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านครัวเรือนยากจน จากกองบุญผ้าป่า “คนบ้านแฮด ไม่ทอดทิ้งกัน” ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

23 กันยายน 2565 /

16:12 น.

🦏อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : ทีมพี่เลี้ยง ทีมที่ 3 ศจพ.อ.บ้านแฮด ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านครัวเรือนยากจน จากกองบุญผ้าป่า “คนบ้านแฮด ไม่ทอดทิ้งกัน” ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

23 กันยายน 2565 /

16:09 น.

🦏อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : ทีมพี่เลี้ยง ทีมที่ 4 ศจพ.อ.บ้านแฮด ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านครัวเรือนยากจน จากกองบุญผ้าป่า “คนบ้านแฮด ไม่ทอดทิ้งกัน” ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

23 กันยายน 2565 /

16:06 น.