อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น : เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” โดยทีมปฏิบัติการฯ ตำบลบ้านผือ

20 มิถุนายน 2565 /

14:59 น.

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น : เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” โดยทีมปฏิบัติการฯ ตำบลบ้านผือ 

20 มิถุนายน 2565 /

08:58 น.

อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโนนศิลา (ศจพ.อ.) ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

17 มิถุนายน 2565 /

15:37 น.

🌾สพอ.ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น :ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”🌾

17 มิถุนายน 2565 /

15:31 น.

พช.อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น :เดินหน้าขจัดความยากจนและ พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”

17 มิถุนายน 2565 /

15:28 น.

🌾สพอ.ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น :ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”🌾

17 มิถุนายน 2565 /

13:57 น.

🦏พช.บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : อำเภอบ้านแฮด เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น🦏

17 มิถุนายน 2565 /

13:52 น.