🎋 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ภายใต้ยุทธศาสตร์ แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”🎋

02 มิถุนายน 2565 /

12:59 น.

🎋 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ภายใต้ยุทธศาสตร์ แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”🎋

02 มิถุนายน 2565 /

09:49 น.

🎋อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ “ แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน” มอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามเป้าหมาย TPMAP ตามนโยบายขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”🎋

01 มิถุนายน 2565 /

09:42 น.