กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ประวัติความเป็นมากองทุนแม่ของแผ่นดิน
(วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖)

“กองทุนแม่ของแผ่นดิน” มีจุดเริ่มต้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. (พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสา ที่ร่วมป้องกันยาเสพติดของหมู่บ้านชุมชน สำนักงาน ป.ป.ส. จึงน้อมเกล้าฯ จัดสรรงบประมาณขึ้นร่วมสมทบกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์โดยตั้งชื่อว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

พิธีพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดขึ้นครั้งแรกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี ๒๕๔๗
ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา โปรดเกล้าฯ
ให้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ
ในวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ วัดเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น นับแต่นั้นเป็นต้นมา
ได้มีการจัดพิธีพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน ๗ ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระชมมายุ ครบ ๖ รอบ
๗๒ พรรษา จัดขึ้น ณ วัดเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๘ จัดขึ้น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ จัดขึ้น ณ ห้อง เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ จัดขึ้น ณ ห้องรอยัล จูบีลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ จัดขึ้น ณ ห้องรอยัล จูบีลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ จัดขึ้น ณ ห้องรอยัล จูบีลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จัดขึ้น ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
กรุงเทพมหานคร

(Visited 1 times, 1 visits today)