🦏อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : ทีมพี่เลี้ยง ทีมที่ 4 ศจพ.อ.บ้านแฮด ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านครัวเรือนยากจน จากกองบุญผ้าป่า “คนบ้านแฮด ไม่ทอดทิ้งกัน” ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🦏อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : ทีมพี่เลี้ยง ทีมที่ 4 ศจพ.อ.บ้านแฮด ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านครัวเรือนยากจน จากกองบุญผ้าป่า “คนบ้านแฮด ไม่ทอดทิ้งกัน” ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📍วันที่ 23 กันยายน 2565

👉🏻นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ทีมพี่เลี้ยง ทีมที่ 4 ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” อำเภอบ้านแฮด นำโดย นางรัชนี หงษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด หัวหน้าทีม พร้อมผู้นำชุมชนและจิตอาสาในพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมครัวนายสง่า ราชรินทร์ หมู่ 6 ต.โนนสมบูรณ์ โดยใช้งบประมาณจากกองบุญผ้าป่า “คนบ้านแฮด ไม่ทอดทิ้งกัน”

📌 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการ ควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

📷 ภาพข่าว : นางรัชนี หงษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

🎤รายงาน : นางสาวสรญา เชื้อเล็ก : นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 1 times, 1 visits today)