🦏อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : ทีมพี่เลี้ยง ทีมที่ 9 ศจพ.อ.บ้านแฮด ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านครัวเรือนยากจน จากกองบุญผ้าป่า “คนบ้านแฮด ไม่ทอดทิ้งกัน” ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🦏อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น : ทีมพี่เลี้ยง ทีมที่ 9 ศจพ.อ.บ้านแฮด ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านครัวเรือนยากจน จากกองบุญผ้าป่า “คนบ้านแฮด ไม่ทอดทิ้งกัน” ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📍วันที่ 23 กันยายน 2565

👉🏻นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด มอบหมายให้ทีมพี่เลี้ยง ทีมที่ 9 ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” อำเภอบ้านแฮด นำโดย นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ นายก อบต.หนองแซง/ นางสุรินทร คำโคตรสูรย์

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หนองแซง และน.ส.ณัฐติกร มีใจ ปลัดอำเภอ หัวหน้าทีม ดำเนินการปรับปรุงบ้านครัวเรือนยากจนรายนายสุพล อกกา หมู่ 6 ต.หนองแซง โดยดำเนินการสร้างห้องน้ำใหม่ โดยใช้งบประมาณจากกองบุญผ้าป่า “คนบ้านแฮด ไม่ทอดทิ้งกัน” และใช้แรงงานจากจิตอาสาและผู้นำชุมชน

📌 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการ ควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

📷 ภาพข่าว : นายพูลศิลป์ มาดรกลาง นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองแซง

🎤รายงาน : นางสาวสรญา เชื้อเล็ก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 1 times, 1 visits today)